Algemene Voorwaarden

Tineke van der Woude
Van Harentraat 77
9076BV Sint Annaparochie
Tel: 0630108775
Email:contact@tinekevanderwoude.nl
Webstite: www.tinekevanderwoude.nl

Verder te noemen: Organisator

Aanmelding / reservering geschiedt door het invullen van het boekingsformulier op de website www.tinekevanderwoude.nl of rechtstreeks via email bij contact@tinekevanderwoude.nl

Let op: Het totaal bedrag  van deze reis wordt gesplitst! De kosten voor het detoxpakket en de begeleiding worden bij boeking in rekening gebracht. De kosten voor je verblijf en het complete programma dien je vooraf of ter plekke aan hotel Seeduyn te voldoen! Het hotel is verplicht om hiernaast nog toeristenbelasting te berekenen. Hotel Seeduyn vraagt jouw boeking te garanderen in de vorm van een aanbetaling of creditcardgarantie. Annuleringen vanaf 1 week van te voren worden door hotel Seeduyn in rekening gebracht. Door via deze site te boeken ga je automatisch akkoord met de voorwaarden van hotel Seeduyn

Aansprakelijkheid

In geval van annulering is degene die de boeking heeft aangemeld ( te noemen de hoofdboeker) aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom.

Een reservering per e-mail of een boeking via de website is bindend.
Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt de organisator zich het recht voor om annuleringskosten bij de hoofdboeker in rekening te brengen.

Bij boeking zal de hoofdboeker voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de organisator .
De hoofdboeker dient meerderjarig te zijn en een rechtsgeldig woon-of verblijf adres te verstrekken.

Je neemt op eigen risico deel aan dit arrangement. Indien je een chronische ziekte hebt , lichamelijke of psychische klachten of om andere redenen twijfels hebt over deelname, neemt dan eerst contact op met je behandelend arts.

De behandelingen, meditatie sessies en activiteiten zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

Deelnemen aan het programma gebeurd op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een behandeling, of activiteit.

Ziektekostenverzekering is verplicht. Het sluiten van een annuleringverzekering wordt sterk aangeraden.

Informatie

Een detoxkuur reis vergt een goede voorbereiding.
Hiervoor krijgt de hoofdboeker minimaal twee weken voor vertrek een uitgebreid voorbereidingsprogramma.
De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de verspreiding van dit voorbereidingsprogramma voor de overige deelnemers van de betreffende boeking. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan neem je contact op met de organisator.
Om je kuur goed voor te kunnen bereiden vragen wij om een vragenlijst in te vullen voor o.a. het verstrekken informatie over je conditie, gewoonten en medicijn gebruik.
Deze informatie kan nodig zijn voor het goed verlopen van de kuur. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan.
Het programma is flexibel en kan indien nodig door de organisatie worden aangepast aan de speciale wensen en behoeften van de groep

Betalingen

De kosten voor het detoxpakket en de begeleiding  worden bij boeking in rekening gebracht. Dit bedrag moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen.

 • Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim.
 • Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
 • Bij aanmeldingen binnen vier weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen 24 uur te worden voldaan.
 • Na ontvangst van de totale reissom ontvangt de reiziger circa een week voor vertrek de reisbescheiden en boottickets.
 • De hoofd aanmelder is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de reisbescheiden voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.
Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de organisator voldaan is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoedingen van buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk .

Wijzigingen door de reiziger

U kunt uw reis alleen schriftelijk of per email wijzigen na bevestiging, echter dit kan alleen nadat de volledige betaling is voldaan.
In-de-plaatsstelling:
U kunt zich twee weken voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, worden doorberekend aan de hoofdboeker.

Annulering door de reiziger

 • Indien een overeenkomst na 48 uur wordt geannuleerd, bent u € 25,00 administratie kosten verschuldigd.
 • De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:
 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;
 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;
 • Bij annulering van 13 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de organisator.

De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

Annulering door de reiziger

 1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. 
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de organisator.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de organisator onverminderd  verplicht de  eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de organisator is  toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of 
 5. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven

of

toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken,

of 

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. 

Onder overmacht worden verstaan onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Hulp en bijstand

De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de organisator indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig de voorwaarden is toe te rekenen.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan d organisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. 

Voor de organisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht.  Voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator ter bevordering van een goede uitvoering van de kuur en de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Verplichtingen van de reiziger

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Je kunt dit melden bij de betrokken dienstverlener of, als deze niet aanwezig is, bij de organisator.
Indien je niet aan deze meldingsplicht hebt voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Mocht de klacht niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht schriftelijk of per email en binnen twee weken na de reis te zijn ingediend.
Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Je wordt geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking.
Door middel van het ondertekenen van het inschrijf / vragen formulier verklaar je kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


Tineke van der Woude
Transformatie coach / Mindset trainer.
Btw.nr. NL0846.29.344.B01 KvK nr. 01151880